نام شرکت تامین سرمایه امین
نام لاتین شرکت Amin Investment
نماد شرکت امین
نماد کامل شرکت تامین سرمایه امین
کد نماد IRO1TSAN0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیر گروه صنعت بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
کد ISIC 671906
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/06/31