نام شرکت قند مرودشت‌
نام لاتین شرکت Marvdasht Sugar
نماد شرکت قمرو
نماد کامل شرکت قند مرودشت‌
کد نماد IRO1GMRO0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت قند و شکر
زیر گروه صنعت تولید شکر
کد ISIC 384211
وبسایت شرکت  
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/01/31
سال مالی 1399/04/31