نام شرکت صنایع سرام آرا
نام لاتین شرکت Ceram Ara Ind.
نماد شرکت کآرا
نماد کامل شرکت صنایع سرام آرا
کد نماد IRO3CEIZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت کاشی و سرامیک
زیر گروه صنعت تولید گل و سرامیک ساختمانی
کد ISIC 499308
وبسایت شرکت  
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29