نام شرکت صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran China Clay
نماد شرکت کخاک
نماد کامل شرکت صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
کد نماد IRO1KCHI0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیر گروه صنعت تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
کد ISIC 549902
وبسایت شرکت http://www.icckaolin.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29