نام شرکت شیشه‌ و گاز
نام لاتین شرکت Glass and Gas
نماد شرکت کگاز
نماد کامل شرکت شیشه‌ و گاز
کد نماد IRO1SGAZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیر گروه صنعت تولید شیشه
کد ISIC 541008
وبسایت شرکت http://www.shoga.net
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29