نام شرکت صندوق س. با درآمد ثابت کمند
نام لاتین شرکت Kamand ETF
نماد شرکت کمند
نماد کامل شرکت صندوق س. با درآمد ثابت کمند
کد نماد IRT1KMND0001
طبقه بندی بازار -
گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
کد ISIC 46430240
وبسایت شرکت http://www.KamandFixedIncome.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/02/31
سال مالی 1399/05/31