نام شرکت شیشه‌ همدان‌
نام لاتین شرکت Hamadan Glass
نماد شرکت کهمدا
نماد کامل شرکت شیشه‌ همدان‌
کد نماد IRO1SHMD0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیر گروه صنعت تولید شیشه
کد ISIC 541007
وبسایت شرکت http://www.hamadanglass.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1399/03/31