نام شرکت صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان
نام لاتین شرکت
نماد شرکت کیان سهام
نماد کامل شرکت
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430191
وبسایت شرکت http://www.asmfund.ir
آخرین گزارش فصلی -
سال مالی -