نام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
نام لاتین شرکت ParsianKosar Hotel
نماد شرکت گکوثر
نماد کامل شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
کد نماد IRO3PKHZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت هتل و رستوران
زیر گروه صنعت هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کد ISIC 551004
وبسایت شرکت http://www.hotelkowsar.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29