نام شرکت بیمه ما
نام لاتین شرکت Bime Ma Co.
نماد شرکت ما
نماد کامل شرکت بیمه ما
کد نماد IRO1BVMA0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیر گروه صنعت بیمه غیرزندگی
کد ISIC 660311
وبسایت شرکت http://www.bimehma.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29