نام شرکت عطرین نخ قم
نام لاتین شرکت Atrin Nakh Qom
نماد شرکت نطرین
نماد کامل شرکت عطرین نخ قم
کد نماد IRO3ANQZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت منسوجات
زیر گروه صنعت آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
کد ISIC 171103
وبسایت شرکت http://www.atrinnakh.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29