نام شرکت بانک صادرات ایران
نام لاتین شرکت Saderat Bank
نماد شرکت وبصادر
نماد کامل شرکت بانک صادرات ایران
کد نماد IRO1BSDR0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571920
وبسایت شرکت http://www.bsi.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30