نام شرکت بانک صادرات ایران
نام لاتین شرکت Saderat Bank
نماد شرکت وبصادر
نماد کامل شرکت بانک صادرات ایران
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571920
وبسایت شرکت http://www.bsi.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29