نام شرکت سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
نام لاتین شرکت Sepah Inv.
نماد شرکت وسپه
نماد کامل شرکت سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
کد نماد IRO1SPAH0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
گروه صنعت سرمایه گذاریها
زیر گروه صنعت سایر واسطه های مالی
کد ISIC 569922
وبسایت شرکت http://www.sinco.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/09/30