نام شرکت بانک‌ کارآفرین‌
نام لاتین شرکت Karafarin Bank
نماد شرکت وکار
نماد کامل شرکت بانک‌ کارآفرین‌
کد نماد IRO1KRAF0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571918
وبسایت شرکت http://www.karafarinbank.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29