نام شرکت اعتباری ملل
نام لاتین شرکت Melal Credit Inst.
نماد شرکت وملل
نماد کامل شرکت اعتباری ملل
کد نماد IRO3ASKZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571915
وبسایت شرکت http://www.melalbank.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29