نام شرکت کشت و دامداری فکا
نام لاتین شرکت FKA AGRI&Husb
نماد شرکت زفکا
نماد کامل شرکت کشت و دامداری فکا
کد نماد IRO3FAAZ0001
طبقه بندی بازار بازار اول فرابورس
گروه صنعت زراعت و خدمات وابسته
زیر گروه صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
کد ISIC 012109
وبسایت شرکت  
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30