نام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نام لاتین شرکت Lotos Investment
نماد شرکت لوتوس
نماد کامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
کد نماد IRO1LTOS0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیر گروه صنعت بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
کد ISIC 671903
وبسایت شرکت http://lotusib.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1399/04/31
سال مالی 1399/10/30