نام شرکت دارویی ره آورد تامین
نام لاتین شرکت Rahavard PHARMA
نماد شرکت درهآور
نماد کامل شرکت دارویی ره آورد تامین
کد نماد IRO3RAPZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت مواد و محصولات دارویی
زیر گروه صنعت تولید سایر محصولات دارویی
کد ISIC 439908
وبسایت شرکت http://www.rtpvp.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29