نام شرکت بیمه پارسیان
نام لاتین شرکت Parsian
نماد شرکت پارسیان
نماد کامل شرکت بیمه پارسیان
کد نماد IRO1IPAR0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیر گروه صنعت بیمه غیرزندگی
کد ISIC 660310
وبسایت شرکت http://www.parsianinsurance.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30