نام شرکت به پرداخت ملت
نام لاتین شرکت Behpardakht Mellat
نماد شرکت پرداخت
نماد کامل شرکت به پرداخت ملت
کد نماد IRO1PRKT0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیر گروه صنعت مشاوره و تهیه نرم افزار
کد ISIC 722004
وبسایت شرکت http://www.behpardakht.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29