نام شرکت کویر تایر
نام لاتین شرکت Kavir Tire
نماد شرکت پکویر
نماد کامل شرکت کویر تایر
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت لاستیک و پلاستیک
زیر گروه صنعت تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
کد ISIC 251104
وبسایت شرکت http://www.kavirtire.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/09/30