نام شرکت کویر تایر
نام لاتین شرکت Kavir Tire
نماد شرکت پکویر
نماد کامل شرکت کویر تایر
کد نماد IRO1KVRZ0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت لاستیک و پلاستیک
زیر گروه صنعت تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
کد ISIC 251104
وبسایت شرکت http://www.kavirtire.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/09/30