نام شرکت پلیمر آریا ساسول
نام لاتین شرکت Arya Sasol Polymer
نماد شرکت آریا
نماد کامل شرکت پلیمر آریا ساسول
کد نماد IRO3APOZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت محصولات شیمیایی
زیر گروه صنعت تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
کد ISIC 441136
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1398/06/31
سال مالی 1399/12/30