نام شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس
نام لاتین شرکت Behesht Pars Co
نماد شرکت آینده
نماد کامل شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
کد نماد IRO7BHEP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت زراعت و خدمات وابسته
زیر گروه صنعت پرورش محصولات و باغبانی
کد ISIC 011102
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30