نام شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
نام لاتین شرکت Ashtad Iran
نماد شرکت تشتاد
نماد کامل شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
کد نماد IRO7ESHP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات
زیر گروه صنعت قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
کد ISIC 343004
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 6 ماهه منتهی به 1398/06/31
سال مالی 1398/12/29