نام شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
نام لاتین شرکت Danayan Pars Co
نماد شرکت ودانا
نماد کامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
کد نماد IRO7DANP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت سرمایه گذاریها
زیر گروه صنعت سایر واسطه های مالی
کد ISIC 569910
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/06/31