نام شرکت داروسازی شهید قاضی
نام لاتین شرکت Sh. Ghazi Pharmacy
نماد شرکت دقاضی
نماد کامل شرکت داروسازی شهید قاضی
کد نماد IRO7GPHP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت مواد و محصولات دارویی
زیر گروه صنعت تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
کد ISIC 432303
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29