نام شرکت بانک ایران زمین
نام لاتین شرکت Iran Zamin Bank
نماد شرکت وزمین
نماد کامل شرکت بانک ایران زمین
کد نماد IRO7ZMNP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571901
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30