نام شرکت آذریت‌
نام لاتین شرکت Azarit
نماد شرکت ساذری
نماد کامل شرکت آذریت‌
کد نماد IRO7AZRP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیر گروه صنعت تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
کد ISIC 549507
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30