نام شرکت بانک سامان
نام لاتین شرکت S*Saman Bank
نماد شرکت سامان
نماد کامل شرکت بانک سامان
کد نماد IRO7BSAP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571909
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30