نام شرکت شرکت مواد ویژه لیا
نام لاتین شرکت Lia Company
نماد شرکت شلیا
نماد کامل شرکت شرکت مواد ویژه لیا
کد نماد IRO7LIAZ0001
طبقه بندی بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
گروه صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیر گروه صنعت تولید شیشه
کد ISIC 541004
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/02/31
سال مالی 1399/05/31