نام شرکت صندوق س در سهام افق ملت
نام لاتین شرکت OfoghMellat.ETF
نماد شرکت افق ملت
نماد کامل شرکت صندوق س در سهام افق ملت
کد نماد IRT1OMEL0001
طبقه بندی بازار -
گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
کد ISIC 46430273
وبسایت شرکت http://www.mellatetf.com/
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30