نام شرکت پشم‌ بافی‌ توس
نام لاتین شرکت Tous Woolen
نماد شرکت نتوس
نماد کامل شرکت پشم‌ بافی‌ توس
کد نماد IRO7PTOP0001
طبقه بندی بازار بازار پایه زرد فرابورس
گروه صنعت منسوجات
زیر گروه صنعت آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
کد ISIC 171101
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30