نام شرکت بیمه دانا
نام لاتین شرکت Dana Insurance
نماد شرکت دانا
نماد کامل شرکت بیمه دانا
کد نماد IRO1BDAN0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیر گروه صنعت بیمه غیرزندگی
کد ISIC 660313
وبسایت شرکت http://www.dana-insurance.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30