نام شرکت داروسازی‌ روزدارو
نام لاتین شرکت Rouz Darou P.
نماد شرکت دروز
نماد کامل شرکت داروسازی‌ روزدارو
کد نماد IRO1ROZD0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت مواد و محصولات دارویی
زیر گروه صنعت تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
کد ISIC 432314
وبسایت شرکت http://www.rouzdarou.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30