نام شرکت بانک دی
نام لاتین شرکت Day Bank
نماد شرکت دی
نماد کامل شرکت بانک دی
کد نماد IRO3BDYZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571914
وبسایت شرکت http://www.day24.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30