نام شرکت بانک دی
نام لاتین شرکت Day Bank
نماد شرکت دی
نماد کامل شرکت بانک دی
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی
کد ISIC 571914
وبسایت شرکت http://www.day24.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/12/29