نام شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره
نام لاتین شرکت Dashte Khoramdareh
نماد شرکت زدشت
نماد کامل شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره
کد نماد IRO3DKHZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت زراعت و خدمات وابسته
زیر گروه صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
کد ISIC 012103
وبسایت شرکت http://www.khoramdareh.net
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29