نام شرکت کشت و دام قیام اصفهان
نام لاتین شرکت Ghiam AGRI&Husb
نماد شرکت زقیام
نماد کامل شرکت کشت و دام قیام اصفهان
کد نماد IRO3GAHZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت زراعت و خدمات وابسته
زیر گروه صنعت کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
کد ISIC 014054
وبسایت شرکت http://http://ghiamco.com/
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30