نام شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
نام لاتین شرکت Isfahan Kesht Agr.
نماد شرکت زکشت
نماد کامل شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
کد نماد IRO3IKAZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت زراعت و خدمات وابسته
زیر گروه صنعت کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
کد ISIC 014055
وبسایت شرکت http://www.esfahankesht.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29