نام شرکت سیمان‌ داراب‌
نام لاتین شرکت Darab Cement
نماد شرکت ساراب
نماد کامل شرکت سیمان‌ داراب‌
کد نماد IRO1SDAB0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت سیمان، آهک و گچ
زیر گروه صنعت تولید سیمان، آهک و گچ
کد ISIC 539435
وبسایت شرکت http://WWW.darabcement.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30