نام شرکت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
نام لاتین شرکت
نماد شرکت سامان ثابت
نماد کامل شرکت
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430197
وبسایت شرکت  
آخرین گزارش فصلی -
سال مالی -