نام شرکت سیمان خوزستان
نام لاتین شرکت Khoozestan CE.
نماد شرکت سخوز
نماد کامل شرکت سیمان خوزستان
کد نماد IRO1KHOC0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت سیمان، آهک و گچ
زیر گروه صنعت تولید سیمان، آهک و گچ
کد ISIC 539439
وبسایت شرکت http://WWW.KHCCO.COM
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29