نام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
نام لاتین شرکت S*MesSarcheshme
نماد شرکت سرچشمه
نماد کامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
کد نماد IRO3SARZ0001
طبقه بندی بازار بازار دوم فرابورس
گروه صنعت سرمایه گذاریها
زیر گروه صنعت سایر واسطه های مالی
کد ISIC 569914
وبسایت شرکت  
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30