نام شرکت س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
نام لاتین شرکت Iran Chem. Ind.
نماد شرکت شیران
نماد کامل شرکت س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
گروه صنعت محصولات شیمیایی
زیر گروه صنعت تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
کد ISIC 441117
وبسایت شرکت http://www.iciiclab.com
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/09/30
سال مالی 1398/09/30