نام شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
نام لاتین شرکت
نماد شرکت آبان بازار
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430295
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/03/31