نام شرکت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
نام لاتین شرکت
نماد شرکت پاسارگاد نیکو
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430414
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/03/31