نام شرکت صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
نام لاتین شرکت
نماد شرکت سرآمد ثابت
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430194
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 9 ماهه منتهی به 1399/01/31
سال مالی 1399/04/31