نام شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
نام لاتین شرکت
نماد شرکت سبحان سهام
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430131
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30