نام شرکت آلومینیوم‌ایران‌
نام لاتین شرکت S*Iran Aluminium
نماد شرکت فایرا
نماد کامل شرکت آلومینیوم‌ایران‌
کد نماد IRO1ALIR0001
طبقه بندی بازار بازار دوم بورس
گروه صنعت فلزات اساسی
زیر گروه صنعت تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
کد ISIC 272011
وبسایت شرکت http://www.iralco.net
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29