نام شرکت صندوق سرمایه گذاری مبین سرمایه
نام لاتین شرکت
نماد شرکت مبین سهام
نماد کامل شرکت
کد نماد
طبقه بندی بازار
گروه صنعت
زیر گروه صنعت
کد ISIC 46430115
وبسایت شرکت
آخرین گزارش فصلی گزارش 3 ماهه منتهی به 1399/03/31
سال مالی 1399/12/30