نام شرکت مس‌ شهیدباهنر
نام لاتین شرکت Bahonar Copper
نماد شرکت فباهنر
نماد کامل شرکت مس‌ شهیدباهنر
کد نماد IRO1BAHN0001
طبقه بندی بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
گروه صنعت فلزات اساسی
زیر گروه صنعت تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
کد ISIC 272009
وبسایت شرکت http://www.csp.ir
آخرین گزارش فصلی گزارش 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی 1398/12/29